Waarom DOWL?

Daarom:

De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig ongeveer 390 ppm CO2 (jan 2009). Deze concentratie neemt jaarlijks toe. Doordat CO2 infrarode straling absorbeert, vermindert het de uitstraling richting de ruimte van zonnewarmte die de aarde bereikt. Dit wordt het broeikaseffect genoemd, omdat in een kas hetzelfde effect optreedt.

Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74 °C gestegen. In Nederland verliep de opwarming sinds 1950 twee keer zo snel. Het is zeer waarschijnlijk dat deze temperatuurstijging een gevolg is van de klimaatverandering veroorzaakt door menselijke activiteiten: door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten stijgt de concentratie aan broeikasgassen in de aardatmosfeer. Berekeningen geven aan dat de temperatuur met 1,1 °C tot 6,4 °C stijgt tussen 1990 en 2100. Met name temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C zouden grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu, door zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en andere effecten.

Maar ook:

Winning fossiele brandstoffen leidt tot geopolitieke instabiliteit.

Winning van deze brandstoffen leidt tot veel sociale uitbuiting. Denk aan kolenmijnen en alle risico’s die daarmee samenhangen.

Oliewinning heeft tot de grotere milieurampen geleid die we gekend hebben (naast Tjernobyl en de kernramp in Fukushima).

Het leidt per definitie tot ‘centraal’ gestuurde economieën, omdat maar enkelen over het kapitaal en de macht beschikken de winning en distributie te regelen. Dit is nadelig voor democratische processen. Afhankelijkheid van enkelen voor onze welvaart is daarmee erg groot.

Uiteraard geldt dit in belangrijke mate ook voor andere schaarse grondstoffen, maar daar zorgt het prijsmechanisme er voor dat er hard gezocht wordt naar alternatieven en betere recycling programma’s. Voor het verbranden van fossiele brandstoffen t.b.v. transport, verwarming e.d.) is in wezen er nog geen werkelijk alternatief beschikbaar en passen we ons gedrag maar langzaam aan. Dit komt mede doordat de milieu-impact en schaarste niet in de prijs zijn verrekend. In wezen zou je de beschikbare voorraden zo moeten beheren dat deze over een paar honderd jaar nog steeds als grondstof kunnen dienen voor belangrijke producten. Vaak wordt vergeten dat aardolie en vrijwel al onze producten van auto tot medicijnen is verwerkt.

Beschikbaarheid van water is in de basis ook een energieprobleem. Het ontzilten van water of oppompen van grondwater en reinigen is vooral een energie-aspect. Het bewoonbaar houden van (zeer) droge gebieden is zo goed als een mission impossible en kan hooguit door het verminderen van het broeikaseffect beperkt worden.

Bron: www.CO2management.nl